اولویت‌بندی راهبردهای هوشمندسازی آموزش روایتگری دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

راهیان نور یکی از بزرگترین جریان‌های فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران است که در سال 1397، هفت میلیون نفر را به‌عنوان زائر پذیرا بود. اگرچه حضور در یادمان‌های دفاع مقدس، تأثیرات شگرفی بر زائران دارد، اما تحقق زیارت با معرفت در راهیان نور در گرو روایتگری‌ راویان دفاع مقدس است. در یک برآورد اولیه، حداقل بیست هزار راوی دفاع مقدس نیاز است که البته جذب، تربیت، آموزش، به‌کارگیری، سازماندهی، نظارت و تداوم ارتباط راویان دفاع مقدس در مقیاسی بزرگ و با جمعیت تقریبی بیست هزار راوی، کاری بسیار دشوار و پیچیده است. اولین‌گام در تأمین این تعداد راوی، آموزش روایتگری دفاع مقدس است. ازاین‌رو، در تحقیق حاضر با تمرکز بر موضوع آموزش روایتگری دفاع مقدس و با استفاده از روش انتخاب گزینه راهبردی (SCA)، راهبردهای هوشمندسازی آموزش روایتگری، شناسایی و اولویت‌بندی شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد اولویت راهبردی اول عبارت است از: «ساماندهی و آموزش راویان جوان غیر‌رسمی و آموزش‌ندیده ازطریق آموزش غیرحضوری (الکترونیک) با استفاده از ظرفیت فرماندهان عالی دفاع مقدس با روش هوشمند‌سازی شبکه راویان».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Strategies for Smartening the Training of the Holy Defense Narrations

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Ghaedali 1
  • Ghulam Reza Salimi 2
1 Assistant professor of National Defense and Strategic Researches University, Tehran, Iran
2 PhD candidate of system management, Imam Hussein Comprehensive University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Rahian Noor is one of the largest cultural movements in the Islamic Republic of Iran, which managed to have seven million pilgrims in 2018. Although attendance at the memorials of the Holy Defense leaves a marvelous effect on the pilgrims, the realization of a conscious pilgrimage depends on the way the narrators of the Holy Defense present it. An initial estimation indicates that at least 20,000 narrators of the Holy Defense are required, but their recruiting, training, educating, employing, organizing, supervising, and continuous communicating among them on a large scale for such a large population is a very difficult and complex task. The first step in managing this number of narrators is the instruction of effective narration of the Holy Defense. Therefore, this study, focusing on the subject of the Holy Defense narration training, and employing the strategic choice approach (SCA), narrative training smartening strategies were identified and prioritized. The results indicated that the strategic priority involves "organizing and training young informal and untrained narrators through virtual (electronic) training by making use of the capacity of high-ranking commanders of the Holy Defense through developing narrators' smart networks."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Defense
  • Strategic Choice Approach (SCA)
  • war tourism
  • Rahiyan Noor
امام خامنه‌ای (مد ظله‌العالی)، بیانات در تاریخ 16/12/1395.
امام خامنه‌ای (مد ظله‌العالی)، ، بیانات در تاریخ 26/12/1392.
امام خامنه‌ای (مد ظله‌العالی)، ، بیانات در تاریخ 14/06/1383.
امیری، مجتبی و رونقی، محمدحسین (1395)، رابطۀ هوش کارکنان و بلوغ هوشمندی کسب‌وکار در سازمان‌های کاربر، مدیریت فرهنگ سازمانی، پاییز 1395، دوره 4 ، ش 3 : 671 – 691.
پیرایش‌، رضا و علی‌پور‌، وحیده‌ (١٣٩١‌)، بررسی رابطه بین هوش‌ رقابتی و اثربخشی استراتژی‌های بازاریابی در بین بانک‌های دولتی و خصوصی استان زنجان،  فصلنامه مدیریت‌ بازرگانی‌، دورة ٤، ش ١٢: ١٨ ـ ١.
خدائی، عطیه و کریم‌زادگان مقدم، داود (1393)، امکان‌سنجی پیاده‌سازی هوش تجاری در صنعت بیمه،پژوهشنامه بیمه، دوره 4، ش 23: 165 ـ 187.
رازقی، نادر؛ فیروزجائیان، علی‌اصغر؛ شریفی‌مقدم، پرویز و ‌هاشمیان، بهزاد (۱۳۹۵)، گردشگری جنگ: تحلیل کیفی سفر راهیان نور به مناطق عملیاتی، نشریه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، ش ۱۷: ۹۷ ـ ۱۱۴.
صادقلو، طاهره (۱۳۹۵)، شناسایی عوامل انگیزشی مشارکت‌کنندگان در گردشگری جنگ (مورد مطالعه: استان خوزستان)، نشریه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره: ۵، ش ۱۶: ۱۸۸ ـ ۲۰۸.
قائدعلی، حمیدرضا (۱۳۹۵)،  استقرای روایتی راهیان نور از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای (مد ظله‌العالی)، نشریه مدیریت و پژوهش‌های دفاعی، ش ۸۳: ۹۵ ـ ۱۱۷.
قائدعلی‌، حمیدرضا‌ و لطیفی، میثم (١٣٩٣)، الگوی پارادایمی اردوهای راهیان نور‌، دوفصلنامه‌ علمی ـ پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، ش ١٠: ١ ـ ٢٨.
قائدعلی، حمیدرضا؛ لطیفی، میثم و سهیل‌سرو، محمد (١٣٩٥)، شناسایی‌ و تبیین‌ نقطه‌ اهرمی فرهنگی در مدیریت یادمان‌های دفاع مقدس، دوفصلنامه‌ علمی ـ پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، ش ١٣: ٨١ ـ ١٠٠.
محمودزاده، سیدمجتبی؛ میر‌هاشمی، علی؛ میر، مصطفی‌ و عنبر‌فروش‌، فاطمه (١٣٩٣)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل انگیزشی رانشی و کششی مؤثر در توسعه گردشگری‌ جنگ‌ (مطالعه‌ موردی: مناطق عملیاتی استان خوزستان)، فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال سوم ، ش ٩: ١١٠ ـ ١٢٩‌.
مرکز آمار ایران (1397)، سالنامه آماری کشور، تهران: انتشارات مرکز آمار ایران.
نصیری، هدی و محقر، علی (1393)، اولویت‌بندی استراتژی‌های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ، نامه آموزش عالی، سال پنجم، ش 17: 97 ـ117.