پیوندهای مفید

دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)


فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت منابع انسانی


فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی


نشریات دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام


نشریه علمی مدیریت راهبردی دانش سازمانی


نشریه علمی پژوهش های راهبردی مالی و بودجه