اهداف و چشم انداز

اهدف نشریه  «پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها» عبارتند از:

1. اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق در حوزه دانش راهبردی مدیریت سیستم­ و سامانه­های دانشی مدیریت
2. ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته‌های محققین به خصوص در حوزه‌های نظامات، فرآیندها و قواره­های کلی در دانش مدیریت
3. طرح موضوعات در حوزه تشخیص، تحلیل و تجویز مسائل راهبردی و کاوش آنها در نیروهای مسلح به صورت تحلیلی و علمی
4. ارائه نتایج پژوهش‌ها و تجربیات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در زمینه سیستم­های کلان اقتصادی و اجتماعی در کشور
5. شناخت و معرفی اندیشه ها، نوآوری، اختراعات و خلاقیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه نظامات دینی و نهادی در سطح سازمان/ ملی و بین‌المللی
6. قویت انگیزه پژوهشگران فعال در حوزه مستقل الگوهای سیستمی مدیریت جهادی و اسلامی برای حضور مؤثر در عرصه‌ها و مجامع علمی ملی و بین‌المللی