ارتباط سیستمی بین ارتقای نظام نوآورانه شرکتهای دانش‌بنیان با تسهیم دانش و رهبری مبتنی بر علوم اعصاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد سنندج، سنندج، ایران

3 استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

4 نویسنده مسئول: مدرس، دانشگاه علمی کاربردی ایلام، مرکزپارسیان ( ایلام یک)، ایلام، ایران

چکیده

رهبری مبتنی بر علوم اعصاب سازمانی از رویکردهای جدید رهبری است که سازمانها با توسل به آن می‌توانند رفتارهای نوآورانه را در سازمان تقویت کنند. هدف پژوهش بررسی تأثیر رهبری مبتنی بر علوم اعصاب سازمانی بر نظام نوآورانه در شرکتهای دانش‌بنیان است. علاوه براین نقش تسهیم دانش نیز به عنوان میانجی بررسی شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکتهای دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری ایلام بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن از سوی خبرگان و پایایی آن  از طریق روش پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تأیید شد. آزمون الگوی مفهومی و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از الگو‌یابی معادلات ساختاری به‌وسیله نرم‌افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که رهبری مبتنی بر علوم اعصاب سازمانی هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم، از طریق تسهیم دانش بر نظام نوآورانه تأثیر معناداری دارد. یافته‌ دیگر پژوهش نشان داد که تسهیم دانش بر نظام نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systemic Relationship between the Enhancements of the Innovative System of the Knowledge-Based Companies and Knowledge Sharing and Leadership on the Basis of Neuroscience

نویسندگان [English]

  • Esfandiar Muhammadi 1
  • Kiyomars Ahmadi 2
  • Seid Mahdi Viseh 3
  • Emad Gulmohammadi 4
1 Associate professor, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Iran
2 Assistant professor, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University of Sanandaj, Iran
3 Assistant professor, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Iran
4 Corresponding author: Lecturer at Ilam University of Applied Sciences, Parsian Center (Ilam 1), Iran
چکیده [English]

Organizational neuroleadership is a new leadership approach that organizations can resort to foster innovative behaviors. This study is aimed at investigating the effect of organizational neuroleadership on the innovative system in knowledge-based companies. Moreover, the role of knowledge sharing as a mediator is also assessed. This applied research follows a descriptive-correlational method. The statistical population includes knowledge-based companies located in science and technology parks in Ilam. Data collection tool contained a standard questionnaire whose validity was confirmed by the experts, and its reliability was confirmed by combined reliability method as well as Cronbach's alpha. Testing the conceptual model and the research hypotheses was performed by structural equation modeling through Smart PLS software. The results indicated that leadership based on organizational neuroscience affects the innovative system significantly, both directly and indirectly, by knowledge sharing. Findings also revealed that knowledge sharing has a significant effect on the innovative system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational neuroleadership
  • knowledge sharing
  • innovative system
  • knowledge- based companies
آرمان، مانی؛ شفیعی، محبوبه (1396)، قابلیت‌های رقابتی در شرکت‌های دانش‌بنیان مدلی برای تبیین نقش چابکی استراتژیک و یادگیری استراتژیک، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25 (83): 25 ـ 50.
احمدی زهرانی؛ مریم، کریمی، سارا (1398)، بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خلاقیت کارکنان : با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار تسهیم دانش و نقش تعدیلگر تکنولوژی اطلاعات، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(3): 115 ـ 146.
احمدی، کیومرث (1397)، مبانی رهبری مبتنی بر علوم اعصاب سازمانی: رهبری سازمانی مبتنی بر علوم اعصاب، تهران: انتشارات ترمه.
احمدی، کیومرث (1398)، رهبری مبتنی بر علوم اعصاب سازمانی و ظرفیت‌های آن در تحول سازمانی، تحول اداری، 4(58): 54 ـ 69.
پورتیموری فرد تبریزی، فرزین، جمشیدی، لاله (1393)، بررسی عملکرد نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه سمنان، صنعت و دانشگاه، 7 (23 و 24): 37 ـ 51.
تاری، مهدیه؛ مرادی، محمود و ابراهیم‌پور، مصطفی (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان، رشدفناوری، 12(45): 36 ـ 44.
تقی پوریان، محمدجواد؛ رمضان‌زاده، رضا و محمدعلیزاده، مریم (1398)، نقش رهبری دانش‌محور بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های تولیدی کابل استان تهران، مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، 14(47):41 ـ 52.
ثقفی، فاطمه؛ حدادی، جواد (1397)، ارائه مدل سنجش تأثیر خدمات پارک‌های علم و فناوری بر عملکرد نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان آنها، مدیریت توسعه فناوری، 6(2): 101 ـ 126.
جلالی، سید حسین؛ گل‌محمدی، عماد (1398)، نقش‌آفرینی تفکر استراتژیک در افزایش تمایل شرکت‌ها به نوآوری: تأکید بر یادگیری استراتژیک، کاوش‌های مدیریت بازرگانی (پذیرفته شده).
حاجی‌زاده، پیمان؛ سرداری، احمد (1397)، تأثیر مدیریت دانش بر بهبود عملکرد نوآورانه سازمان با تأکید بر نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: هولدینگ تولید محصولات پتروشیمی قائد بصیر)، مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 1(2): 63 ـ 93.
خلیل‌نژاد، شهرام؛ گل‌محمدی، عماد و مرادزاده سوماری، سپیده (1397)، تأثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تسهیم دانش، توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 13(49): 69 ـ 84.
خلیل‌نژاد، شهرام؛ نکویی‌زاده، مریم و گل‌محمدی، عماد (1396)، رابطه مدیریت دانش با قابلیت نوآوری با توجه به نقش تعدیلگر جهت‌گیری استراتژیک، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 7(2): 39 ـ 61.
دهقانی سلطانی، مهدی؛ مصباحی، مریم و طالبی، یاسمن (1397)، تأثیر ارزش‌های سازمانی و رهبری دانش‌گرا بر عملکرد نوآوری با  تبیین نقش تسهیم دانش، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8 (3): 43 ـ 74.
رستگار، عباسعلی؛ مقصودی، طاهره (1395)، بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجی‌گری تسهیم دانش، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25 (80): 157 ـ 182.
سالم قهفرخی، امین؛ علیخواه، ساهره؛ رستمی، محسن و رضایی، سید رضا (1398)، نقش کاربردی علوم اعصاب در مدیریت؛ مفاهیم و نظریه‌ها، مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 4(3): 59 ـ 69.
سلطانی، مرتضی؛ کاملی، علیرضا و خمویی، فرشید (1394)، نقش سرمایۀ اجتماعی و رهبری تحول‌آفرین در ارتقای عملکرد نوآوری بنگاه، مدیریت سرمایه اجتماعی، 2 (4): 497 ـ 519.
صالحی، علی؛ دانایی‌فرد، حسن (1394)، بررسی نقش تسهیم دانش در رابطه میان اجزای سرمایه‌های فکری و رفتار نوآورانه، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 5 (1): 1 ـ 20.
عسگری، ناصر؛ جهانی، بهنام (1395)، نقش میانجی سرمایة اجتماعی در تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر کیفیت دانش سازمانی و عملکرد نوآورانه، مدیریت فناوری اطلاعات،  8(4):770 ـ 751.
علیپور درویشی، زهرا (1393). ارائه مدل ترکیبی قصد تسهیم دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد عوامل ادراکی (پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات)، مدیریت فناوری اطلاعات، 6(1)، 107 ـ 126.:
غفاری، حسن؛ شایانی، مرتضی؛ آهنگ، فرحناز؛ رئیسی، ابوبکر و شیهکی‌تاش، مهیم (1398). تأثیر رهبری کوانتومی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش (نمونه پژوهش: معلمان و مدیران مقطع متوسط اول ناحیه یک شهر زاهدان)، مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2 (5): 119 ـ146.
قائدی، مریم؛ علیزاده‌ثانی، حسین (1395)، تبیین نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان، مدیریت سرمایه اجتماعی، 3 (4): 607 ـ 628.
قنبری، سیروس؛ افضلی، افشین و رحمانی، اسماعیل (1398). تحلیل رابطه کانونی تسهیم دانش با یادگیری سازمانی (نمونه پژوهش: مدارس ناحیه دو شهر همدان)، مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(4): 45
 محسنین، شهریار؛ اسفیدانی، رحیم (1393)، معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار SMART- PLS، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
محمدی، یوسف؛ معدنی، جواد و پهلوانی قمی، معصومه (1393)، نقش فناوری اطلاعات (IT)در عملکرد نوآوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 2 (8): 75 ـ 97.
معتمد، جعفر؛ امیرمحسنی، شاپور؛ ایراون‌منش، بهرام و حیدری، حامد (1393)، نقش اقدامات مدیریت دانش در توسعه عملکرد نوآورانه سازمان، مطالعات مدیریت منابع انسانی،  3(12): 125 ـ 142.
منطقی، منوچهر؛ اسکندرپور، بهروز؛ دستیاری، اکرم و نظری، یونس (1395)، نقش سرمایة اجتماعی در عملکرد نوآورانة کارکنان، با تأکید بر نقش تا‌ب‌آوری و توانمندسازی، مدیریت سرمایه اجتماعی، 3 (2): 189 ـ 207.
هرندی، عطاءاله (1393)، تبیین نقش سرمایه‌اجتماعی و انتقال دانش در یادگیری سازمانی شرکت‌های دانش بنیان، مدیریت توسعه فناوری، 1(4): 161 ـ 182.
Byukusenge, E. & Munene, J. C. (2017). Knowledge management and business performance: Does innovation matter?, Cogent Business & Management , 4(1), 1-18. 
Chen, J. C., & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance — The mediating role of knowledge management capacity.  Journal of Business Research, 62(1),104–114.
Choi, B., Poon, S., & Davis, J. (2008). Effects of knowledge management strategy on organizational performance: A complementarity theory-based approach.Omega, 36(2), 235–251.
DeTienne, K. B., Dyer, G., Hoopes, C., & Harris, S. (2004). Toward a model of effective knowledge management and directions for future research: Culture, leadership, and CKOs. Journal of Leadership and Organizational Studies, 10(4), 26–43.
Ding, W., Choi, E., Aoyama, A. (2019). Relational study of wise (phronetic) leadership, knowledge management capability, and innovation performance. Asia Pacific Management Review, 24(4), 1-8.
Donate, M.J., & Sanchez de Pablo, J.D. (2015). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. Journal of Business Research, 68(2), 360-370.
Du Plessis, A. J., & Badenhorst, C. (2016). Managing the impact of NeuroLeadership during organisational change.Under New Management: Innovating for sustainable and just futures. 30th ANZAM 2016 (Ed.) (pp.1-12).
European Commission (2019). 2019 innovation scoreboards: The innovation performance of the EU and its regions is increasing. (www.ec.europa.eu)
Ferraris, A., Giachino, C,. Ciampi, F., Couturier, J., (2019). R&D internationalization in medium-sized firms: The moderating role of knowledge management in enhancing innovation performances. Journal of Business Research, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.003
Fong, P. S. W., & Choi, S. K. Y., (2009).The processes of knowledge management in professional services firms in the construction industry: a critical assessment of both theory and practice, Journal of Knowledge Management, 13(2), 110 – 126
Ham, J., Choi, B. & Lee, J. (2017), Open and closed knowledge sourcing: Their effect on innovation performance in small and medium enterprises, Industrial Management & Data Systems, 117(6), 1166-1184. https://doi.org/10.1108/IMDS-08-2016-0338
Ho, L. (2008). What Affects Organizational Performance. Industrial Management & Data System.108-118.
Jantunen, A. (2005), Knowledge processing capabilities and innovative performance: an empirical study, European Journal of Innovation Management, 8(3), 336-349.
Kim, S. L., & Yun, S. (2015). The effect of coworker knowledge sharing on performance and its boundary conditions: An interactional perspective. Journal of Applied Psychology, 100(2), 575–582.
Kremer, H., Villamor, I., Aguinis, H. (2019). Innovation leadership: Best-practice recommendations for promoting employee creativity, voice, and knowledge sharing. Business Horizons, 62(1), 65-74. doi:10.1016/j.bushor.2018.08.010
Lin, H.F. (2007). Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study. International Journal of Manpower, 28(3/4), 315-332.
Mardani, A., Nikoosokhan, S., Moradi, M., & Doustar, M., (2018). The Relationship Between Knowledge Management and Innovation Performance. Journal of High Technology Management Research, 29(1), 12-26. https://doi.org/10.1016/j.hitech.2018.04.002.
Plessis, M. D (2007). The role of knowledge management in innovation. Journal  knowledge Management.11(4).pp.20-29
Pučėtaitė, R ( 2014). Stimulating Organizational Innovativeness through Ethical Leadership Practices: The Mediating Role of Organizational Trust. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 156,231-235. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.180
Reychav, I., &  Weisberg, J, (2010). Briding intention and behavior of Knowledge Sharing. Journal of Knowledge Management, 14(2),285-300
Ritala, P.; Olander, H.; Michailova, K.; Husted, K. (2015). Knowledge sharing, knowledge leaking and relative innovation performance: An empirical study, Technovation. 35, pp. 22–31.
Rock, D., & Schwartz, J. (2006). The neuroscience of leadership. Strategy & Business, 43, 71−79.
Sattayaraksa, T., & Boon-itt, S. (2018). The roles of CEO transformational leadership and organizational factors on product innovation performance.European Journal of Innovation Management, 21(2), 227-249
Singh, S. K., Gupta, S., Busso, D., & Kamboj, S. (2019). Top management knowledge value, knowledge sharing practices, open innovation and organizational performance. Journal of Business Research, Available online 3 May 2019, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.04.040
Srivastava, A., Bartol, K. M., & Locke, E. A. (2006). Empowering leadership in management teams: Effects on knowledge sharing, efficacy, and performance. Academy of Management Journal, 49(6), 1239–1251.
Trivellas, P., Akrivouli, Z., Tsifora, E.,  & Tsoutsa, P. (2015). The impact of knowledge sharing culture on job satisfaction in accounting firms. The mediating effect of general competencies. Procedia Economics and Finance, 19, 238-247.
Uslu,T., Bülbü, I. A., Çubuk, D., (2015). An Investigation of the Effects of Open Leadership to Organizational Innovativeness and Corporate Entrepreneurship. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 195,1166-1175. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.169
Wetzels, M., Odekerken-schroder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration, MIS quarterly, 33(1), 177-195.
Zwaan, L.A., Viljoen, R., & Aiken, D. (2019). The role of neuroleadership in work engagement. SA Journal of Human Resource Management/SA Tydskrif vir Menslikehulpbronbestuur, 17, a1172. https://doi.org/ 10.4102/sajhrm.v17i0.1172.