تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری جنگ در ایران (سفرهای راهیان نور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با رشد و توسعه گردشگری، یکی از الگوهای نسبتاً نوظهور در آن گردشگری جنگ می­باشد که در ایران به صورت عمده در قالب سفرهای راهیان نور و با حضور چند میلیون نفر به مقصد مناطق عملیاتی در مرز مشترک ایران و عراق صورت می­پذیرد. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای این‌گونه از گردشگری در ایران تدوین گردیده است. پژوهش در دو فاز کیفی و کمی انجام شده است. در فاز کیفی با استفاده از مصاحبه با خبرگان و تحلیل مضامین استخراج­ شده از این مصاحبه­ها، 39 عامل مؤثر بر شکل­گیری تقاضای سفر به مناطق موردمطالعه استخراج شد که در پنج گروه دسته­بندی شدند. در فاز کمی، نتایج مزبور در قالب پرسشنامه­ای به اعتبارسنجی گذاشته شد. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از مدل­سازی مبتنی بر معادلات ساختاری تجزیه‌وتحلیل شده و تأثیر هر یک از عوامل شناسایی­شده بر موضوع موردبررسی قرار داده شده و مورد تائید قرار گرفت. در نهایت بر پایه نتایج پژوهش، پیشنهادهایی به منظور تقویت انگیزه حضور در این مناطق و افزایش تقاضا برای آن ­­مطرح شد که توجه به آن‌ها از سوی سازمان­های متولی می­تواند به افزایش حجم تقاضا برای بازدید از این مناطق منجر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Factors Affecting The Demand For War Tourism in Iran (Rahian-e Noor Camps)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi mohtadi 1
  • Pourya Esfahahni 2
1 Corresponding author: Assistant Professor, College of Management and Economy, Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 PH.D in Economy, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, Tourism as one of the most important economic-spatial opportunities, has a significant role in the development process. Many countries are seeking to benefit from world-class and regional tourism markets by striving to promote patterns and types of tourism. But in spite of the material benefits of tourism, one of its most important roles is the transfer of the indigenous and cultural values of a country or community. One of the most important types of tourism is war tourism. Due to the history of eight years of sacred defense, Iran has high potential in this field. Every year, countless caravans of visitors with various motivating are visiting the areas of Rahiyan Noor. Therefore, this study aimed at identifying an analysis of the factors affecting the motivation of pilgrims of the Rahian Noor camps with the aim of planning for the development of the population of pilgrims. In this regard, the factors were first identified through literature reviews and then through interviews with experts. These factors included 39 items that were categorized in 5 sections. The collected data were analyzed using modeling based on structural equations and the effect of each of the identified factors on the subject was examined and confirmed. Finally, based on the results of the research, suggestions were made to strengthen the motivation to be present in these areas and increase the demand for it, which attention to them by the responsible organizations can increase the volume of demand to visit these areas

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist
  • Demand for Tourism
  • War Tourism
  • Rahian-E Noor
  • Incentive
  • Modeling of Structural Equations
حیدری، مجید و نجفی‌پور، امیرعباس (1393). مطالعه گردشگری جنگ در جهان؛ ارائه راهکار به منظور توسعه گردشگری جنگ در ایران. مجله نگین ایران (فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس). 49،  139-174.
خاطری، شهریار (1389). گردشگری جنگ در جهان و درس‌هایی که از آن برای ترویج فرهنگ صلح می‌آموزیم. تهران: انتشارات آفتاب گرافیک.
راجی، زهرا و نادری راد، حمیدرضا (1399). مروری بر عوامل مؤثر تقاضای گردشگری جنگ. نشریه پژوهش‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی. 37، 41-52.
زنگی‌آبادی، علی، محمدی، جمال و زیرک‌باش، دیبا (1385). تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان. مجله جغرافیا و توسعه. 8، 131-156.
طیبی، سید کمیل؛ بابکی، روح‌الله و جباری، امیر (1386). بررسی رابطه توسعه گردشگری و رشد اقتصادی در ایران (1338-1383). پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 26، 83-110.
کریمانی، سمیه (1387). تخمین تابع تقاضای اکوتوریسم (مطالعه موردی استان گیلان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
محمدی، تیمور؛ کریمی، مجتبی؛ نجارزاده، نگین و شاه‌کرم اوغلی، معصومه (1389). عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری در ایران. فصلنامه علوم اقتصادی، 10، 27-51.
Allman, H.R. (2017). Motivations and intentions of tourists to visit dark tourism locations(Ph.D Thesis). Iowa State University.
Ashworth, G. J. (2004). New horizons in tourism: strange experiences and stranger practices. Edied by
Best, M. (2007). Norflok island: thanatourism, history and visitor emotins. Shima: The International Journal of Research into Island Cultures. 1(2), 30-48.
Chen, C. M. & Tsai, T. H. (2017). Tourist motivations in relation to a battlefield: a case study of Kinmen. Tourism Geographies. 21. 1-24. DOI: 10.1080/14616688.2017.1385094.
Mcintosh, R; Goeldner, W; RanRichie. C; Brent R. (1995). Tourism, Principles, Practices Philosophies, United states of America: John Wiley & sons.
Musai (2013). Motivational Factors of Travel to War Places in Iran. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(1): 314-323.
Raine, R. (2013). A dark tourist spectrum. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 7(3), 242-256.
Seaton, A. (1996). Guided by the dark: from thanatopsis to thantourism International. Journal of Heritage Studies. 2(4): 234-244.
Singh, T. V. DOI: 10.1079/9780851998633.0095
Slade, P. (2003). Gallipoli thanatourism: The Meaning of ANZAC. Annals of Tourism Research. 30(4), مشخصات دوره،779-794.
Stone, P. R (2012). Dark Tourism and Other Death, Annals of Tourism Research, 39(3),.1565-1587.Strange, C. & Kempa, M. (2003). Shades of dark tourism: Alcatraz and Robben Island. Annals of Tourism Research.  ،30(2), 386-405.
Tarlow, P. (2005). Dark Tourism. edited by Novelli, M. Niche tourism: Contemporary issue, trends and cases. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
Valene, Smith. (1998). War and Tourism, an American Ethnography. Annals of Tourism. 25 (1): 202-227.
World Tourism Organization. (2010). UNWTO Tourism Highlights, 2010 Edition, UNWTO, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284413720
Yuill, S.M. (2003). Dark tourism: Understanding visitor motivation at state of death and disaster (master thesis). Texas A&M University