ارزیابی میزان نهادی بودن سازمان با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای در محیط خاکستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران گروه صنایع دانشگاه امام حسین (ع)

2 دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون مدیریت نهادی تاکنون ابزار مناسبی برای ارزیابی میزان نهادی بودن سازمان با در نظر گرفتن تمام معیارها و وابستگی‌های درونی و بیرونی سازمان بیان نشده است. سازمان نهادی علاوه بر داشتن بعد ارزشی بالا، انطباق‌پذیری و انعطاف‌پذیری خود را در تمام حالات حفظ کرده و به‌صورت مستمر در حال رشد و تعالی می‌باشد. در اکثر مسائل واقعی انواع مختلف وابستگی‌های بین عناصر موجود در مسئله از جمله وابستگی بین معیارهای تصمیم‌گیری وجود دارد به همین دلیل فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) که قادر به اعمال کلیه وابستگی‌های عناصر موجود در مسئله می‌باشد، برای پاسخگویی به این نیاز مطرح شده است. با بهره‌گیری از تئوری خاکستری، اطلاعات کیفی و غیرقطعی خبرگان نیز در این تحقیق لحاظ می‌شود. در این مقاله با توجه به معیارهای نهادی بودن سازمان از منظر هفت اس مکنزی، با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای و تئوری خاکستری، میزان نهادی بودن سازمان، ارزیابی شده و این روش در یک مطالعه موردی پیاده سازی می‌شود. سازمان مورد مطالعه وضعیت تقریباً خوبی نسبت به وضعیت مطلوب نهادی دارد و تقریباً 30 درصد با وضعیت مطلوب نهادی فاصله دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Institutional Nature of the Organization Using the Network Analysis Process in a Gray Environment

نویسندگان [English]

  • hatef fotuhi 1
  • Saeed Mohammadi 2
  • Mahdi Jafari 2
  • Saeed Zarghami 2
1 Tehran. industrial engineering group. imam Hussein university
2 Imam Hussein university
چکیده [English]

Considering increasing importance of institutional management, so far no suitable tool has been presented for assessing the institutional nature of the organization by considering all the criteria and internal and external dependencies of the organization. . In addition to having a high value dimension, the institutional organization maintains its adaptability and flexibility in all situations and is constantly growing and excelling. In the most real world problems, there are different types of interdependencies between the elements in the problem, including interdependencies between decision criteria. Utilizing the gray theory, qualitative and uncertain information of experts is also included in this research. In this paper, the magnitude of organizational institutionalism is evaluated according to the related criteria and based on gray theory and Mackenzie's theory. This method is implemented in a real-case study. The organization under study is almost in a good position compared to the desired institutional status and is approximately 30% away from the desired institutional status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Organization
  • Analytical Network Process
  • Gray Theory
اسکات, ر. (1387). نهادها و سازمان‌ها. ترجمه: مینا دده بیگی، تهران: سمت.
اسکندری, م. (1391). ویژگی‌های نهادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و راهکارهای تقویت آن. مجموعه مقالات همایش نهادگرایی، سپاه و انقلاب اسلامی.
سلطانی, م. (1391). رویکرد تطبیقی نهاد وسازمان مبتنی بر مؤلفه‌ها و متغیرهای الگوی هفت اس (S). مجموعه مقالات همایش نهادگرایی، سپاه و انقلاب اسلامی.
فرهی-بوزنجانی, ب., & سلطانی, م. (1391). فرهنگ نهادی سپاه؛ ماهیت کار، کارکردها و ویژگی‌ها. مجموعه مقالات همایش نهادگرایی، سپاه و انقلاب اسلامی.
قلی‌پور, آ. (1384). نهادها و سازمان‌ها (اکولوژی نهادی سازمان‌ها). تهران: سمت.
میرزایی-اهرنجانی, ح. (1382). جزوه درسی تحلیل فلسفی تئوری‌های مدیریت (2). تهران: دانشگاه امام حسین(ع).
Carlucci, & Schiuma. (2008). Applying the analytic network process to disclose knowledge assets value creation dynamics. 36(4).
Castoriadis, C. (1997). The imaginary institution of society: Mit Press.
Cooley, C. H. (1956). Social organization: Transaction Publishers.
Deng, J. L. (1989). Introduction to grey system theory. Journal of Grey Systems, 1 (1), 1–24.
Durkheim, E. (1893). 1984. The division of labor in society.
Forman, E., H., Saaty, T., Selly, Mary, A., Waldron, R. (2000). Expert Choice 1982–2000. Pittsburgh, USA: Decision Support Software Inc.
Fredriksson, M., Pallas, J., & Wehmeier, S. (2013). Public relations and neo-institutional theory. Public Relations Inquiry, 2(2), 183-203.
Giddens, A. (1979). Central problems in social theory: Action, structure, and contradiction in social analysis (Vol. 241): Univ of California Press.
Hughes, E. C. (1936). The ecological aspect of institutions. American sociological review, 1(2), 180-189.
Jepperson, R. (1991). Institutions, institutional effects, and institutionalism. The new institutionalism in organizational analysis, 143-163.
Jharkharia, S. a. S., R. (2007). Selection of logistics service provider: An analytic network process (ANP): Omega.
Karl, M. (1972). Manuscrits de 1844. Editions sociales.
L.Saaty, T. (2003). Decision making in complex environments: Super decisions.
L.Saaty, T. (2005). The analytic network process.
L.Saaty, T. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process.
Olsen, D. Multiple Criteria Decision Making Methods.
Opricovic, S., & Tzeng, G. H. (2003). Defuzzification within a multicriteria decision model. FInternational Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 11 (5), 635–652.
Parsons, T., & Smelser, N. J. (1984). Economy and Society: A Study in the Integration of Economic and Social Theory: Routledge & Kegan Paul.
Qiu, Y., & Chen, H. (2022). A systematic review of the knowledge domain of institutional theory in construction project management. Engineering, Construction and Architectural Management, ahead-of-print(ahead-of-print). doi:10.1108/ECAM-08-2021-0754
Saaty, T. L. (1999). Fundamentals of the Analytic Network Process. Kobe, Japan: Proceedings of ISAHP 1999.
Saaty, T. L. (2008). Decision Making for Leaders: RWS Publications.
Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2006). DECISION MAKING WITH THE ANALYTIC NETWORK PROCESS.
Shibin, K. T., Dubey, R., Gunasekaran, A., Hazen, B., Roubaud, D., Gupta, S., & Foropon, C. (2020). Examining sustainable supply chain management of SMEs using resource based view and institutional theory. Annals of Operations Research, 290(1), 301-326. doi:10.1007/s10479-017-2706-x
Shrestha, R. K., & R.R, J. (2004). Exploring the potential for silvopasture adoption in south-central Florida: an pplication of SWOT–AHP method. Alavalapati: Agricultural Systems.
Smith, A., & Perea. (2010). A project strategic index proposal for portfolio selection in electrical company based on analytic network process.
Spencer, H. (1967). The evolution of society: Selections from Herbert Spencer's principles of sociology: University of Chicago Press.
Sumner, W. G. (1906). Folkways, Ginn. New York.
TL, S. (1980). The analytic hierarchy process. new york: McGraw-Hill.
Weber, M. (1968). Economy and Society (2 volumes). Berkeley, CA: University of California.
Yu¨ksel, I., & Dagdeviren, M. (2007). Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis-A case study for a textile firm: Information Sciences.