طراحی نظام راهبردی انتخاب فرمانده در سازمان‌های نظامی مبتنی بر تجارب دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

دوران دفاع مقدس شکوفایی استعداد و خلاقیت، رشد باورهای دینی، تولد تفکر بسیجی و رشد فضائل اخلاقی و معنوی بوده است. این برهه رویش استعدادهایی بود که از وجود آن، فرماندهان و مدیران جوان رشد یافتند که امروز شاخصه فرماندهی و مدیریت در زمان حال می‌باشند. ازاین‌رو، هدف از انجام این تحقیق، شناسایی مؤلفه‌های انتخاب فرمانده با استفاده از تجارب دوران دفاع مقدس است. به منظور دستیابی به این هدف، با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و تحلیل مضمون و ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ۱۷ نفر از فرماندهان عالی رتبه دوران دفاع مقدس و با محوریت سؤال «شما در زمان دفاع مقدس چه کسانی را با چه ویژگی‌هایی به عنوان آدم‌های اصلی و فرماندهان خودتان انتخاب می‌کردید؟»، پژوهش حاضر صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد، انتخاب فرماندهان در دوران دفاع مقدس براساس 19 مؤلفه، طبق جدول شماره یک بوده است که می‌توان جهت تعیین نظام راهبردی انتخاب فرمانده در سازمان‌های نظامی و طراحی مدل شایستگی جهت ارزیابی وانتصاب فرماندهان به‌کارگیری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Strategic System for Selecting Commanders in Military Organizations Based on the Sacred Defense Experiences

نویسندگان [English]

  • reza ghasemi emamzadeh
  • haidreza mohammadi
  • masod ali hoseini
Doctoral student, Faculty of Management and Planning, Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The most important components and criteria for selecting a commander in military organizations are having experience and experience in commanding at low levels and other areas, recognizing managerial capacity in the field of action, and identifying through consultation with other commanders, spirituality, purity and morality of individuals, avoiding doing work with the aim of gaining higher responsibility, (not seeking responsibility), acceptance among forces, (popularity and influence in subordinate forces), having the ability to manage and command, courage and commanding spirit Hierarchical growth in terms of organization, basicity and persistence on the battlefield in different situations, education, having the art of expression, ability to create new areas (initiative and creativity), patience and tolerance, training Family, strong predictive power, has style and thought, physique and stature (having command grandeur), and being a leader and spontaneous leadership. The design of a strategic system for selecting a commander in military organizations is based on the experiences of sacred defense based on these components, which should be quantitatively evaluated in future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selection of Commander
  • Sacred Defense Experiences
  • Military Organization
بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع دانش آموزان،‌ ۲۶/۶/1382
به نقل از وبسایت واژه یاب، www.vajehyab.com
به نقل از وبسایت واژه یاب، www.vajehyab.com
جزوه فرماندهی و ستاد (در رزم)، هادی مراد پیری، ۱۳۸۱
آیین نامه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران،فصل اول، ماده ۴
رهبری، مدیریت و فرماندهی نظامی، حسن صبحی. 1376، ص 43
مبانی سبک حکیمانه، مبانی سبک مطلوب فرماندهی و مدیریت سپاه، 1394،‌ ص59
جزوه فرماندهی و ستاد در رزم، هادی مراد پیری، 1381
فرماندهان دفاع مقدس:شهید احمد کاظمی،سعید سرمدی،1400
نظام مدیریت استراتژیک دفاعی،حسن چگینی،1398
راهبرد نظامی نظریه ومفاهیم،راندل گ.بودیش،1398
فرماندهی ورهبری نظامی،نیک بخش حبیبی،1398
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل (1392)، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار. 
خیراندیش، مهدی و غفوری، داوود (1398)، طراحی الگوی سنجش شایستگی فرماندهان ارشد نهاجا با رویکرد جنگ‌های ناهم‌تراز، مطالعات دفاعی استراتژیک: 213 ـ 232.
احمدی، احمدرضا (1389)، مدیریت اثربخش در پرتو پایداری (با تحلیل نقش پایداری و استقامت مدیران و فرماندهان نظامی در اثربخشی یکی از دانشگاه‌های نظامی کشور)، علوم انسانی، پیاپی 81: 107 ـ 128.
Horey, J. D., & Fallesen, J. J. (2004, March). Leadership competencies for contemporary Army operations: Development, review, and validations. Paper presented at 46th Annual International Military Testing Association. Symposium conducted in Brussels, Belgium.
Wong, Leonard, et al. (2003), Strategic Leadership Competencies. Carlisle Barracks: Strategic Studies Institute, US Army War College. pp.1-13
 
Marina, Brenda & Ellert, Robin (2009). Planning for Leadership With Army Educationservices Officers and Leadership Competencies, educational planning, Vol. 18, No. 2, pp 27-39
ELLERT, ROBIN KATHRYN (2008), Leadership Competencies Needed by Future  Army Education Services Officers, college graduate studies, Electronic Theses and Dissertations. 252. https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/etd/252
Braun, V. & Clarke, V. (2006), Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
Attride-Stirling, J. (2001), Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research, Qualitative Research, Vol. 1, No. 3, Pp. 385-405.
Holloway, I. & Todres, L. (2003), The Status of Method: Flexibility, Consistency and Coherence, Qualitative Research, Vol. 3, No. 3, Pp. 345-357.
Boyatzis, R. E. (1998), Transforming qualitative information: thematic analysis andcode development, Sage.