بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر اثربخشی مهارت‌های ارتباطی زنان با میانجیگری تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت بازاریابی، دانشگاه ملایر

2 کارشناسی ارشد، مدیریت رفتار سازمانی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر اثربخشی مهارت‌های ارتباطی زنان با میانجیگری تعهد سازمانی انجام شد. جامعه آماری مورد بررسی، شامل کلیه کارکنان زن اداره آموزش و پرورش شهرستان قصرشیرین که تعداد آن‌ها 200 نفر است؛ می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، نمونه‌گیری در دسترس بود. با توجه به فرمول کوکران تعداد افراد نمونه حدوداً 127 نفر در نظر گرفته شد. سپس پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی بارتون جی. ای (1990)، تعهد سازمانی میر و آلن (1997) و مهارت‌های ارتباطی سرمد و همکاران (1390) در بین اعضای نمونه توزیع گردید. روایی مقیاس‌های مورد استفاده با استفاده از روایی صوری و پایایی پرسشنامه‌های مذکور با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 83/0، 84/0 و 91/0 بود. برای تعیین نرمال بودن داده‌ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شد و با توجه به اینکه توزیع داده‌ها نرمال بود برای تعیین همبستگی از آزمون پیرسون استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار ایموس و اس پی اس اس استفاده شد. نتایج پس از برازش مدل ارائه گردید. نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی از طریق تعهد سازمانی بر مهارت‌های ارتباطی تأثیر دارد. سایر نتایج نشان داد که تعهد سازمانی بر مهارت‌های ارتباطی اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Cultural Factors on the Effectiveness of Women's Communicative Skills Mediated by Organizational Commitment

نویسندگان [English]

  • Fataneh Yarahmadi 1
  • Mokhtar Zohrabi 2
1 MA in Organizational Behavior Management
2 Assistant Professor, Department of Marketing Management, Malayer University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of cultural factors on the effectiveness of women's communication skills mediated by organizational commitment in education in Qasr Shirin. The statistical population included all female employees of Qasrshirin County Education Department, whose number is 200 people; is. Sampling method In this study was available. According to the Cochran's formula, the sample size was approximately 127 people. Then Barton J. Communication Skills Questionnaire. E. (1990), Mir and Allen (1997) organizational commitment and communication skills of Sarmad et al. (2011) were distributed among the sample members. The validity of the scales used using face validity and the reliability of the questionnaires using Cronbach's alpha test were 0.83, 0.84 and 0.91, respectively. Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality of the data and Pearson test was used to determine the correlation due to the fact that the data distribution was normal. Structural equation model was also used to test the research hypotheses. Emos and SPSS software were used to analyze the data. The results were presented after fitting the model. The results showed that cultural factors have a positive and significant effect on organizational commitment. The results also showed that cultural factors affect communication skills through organizational commitment. Other results indicated that organizational commitment affects communicative skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Factors
  • Organizational Commitment
  • Communicative Skills
برادران، وحید (1394). عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی براساس توسعه مدل پذیرش فناوری (مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین)، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 3 (1). 1-18
حسینی راد، سید شجاالدین (1396). بررسی نقش عوامل فرهنگی بر جلوگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی. چهارمین کنگره بین المللی پژوهش‌های نوین در مطالعات مدیریت، حسابداری و اقتصاد. شیراز. 1-13
حمیدی، یداله. تاپاک، لیلی. بیکمرادی، علی. طه، زینب (1397). بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان حوزه‌های ستادی مراکز بهداشت استان کرمانشاه در سال 1397. مجله مهندسی فرآیندها. 6(12).54-63
ذوالفقاری، حسین. فعال، صیدال (1397). بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی فرماندهان و مدیران و تعهّد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی فرماندهی مرزبانی ناجا). فصلنامه مدیریت انتظامی. 9. 123-103.
راسخ، کرامت اله. درگیری، عاطفه (1394). بررسی عوامل اجتماعی _ فرهنگی مؤثر بر قدرت زنان شاغل در خانواده (مطالعه موردی زنان شهر بندرعباس 1393). کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی.
رحیم‌نیا، مریم (1392). ارزیابی عملکرد: راه حل‌های حرفه‌ای برای چالش‌های روزانه. تهران. آریانا قلم.
سجادی، سیداحمد (1399). ویژگی‌های مدیریتی مدیران و فرماندهان شایسته، بازرسی کل ناجا.
شیرین، علی و عابدی، خسرو (1397). اصول و مبانی ارتباطات، دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران.
صالحی، محمد حسین. محمدیان، مسلم (1399). تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام). فصلنامه علمی- ترویجی فرهنگ ایلام. 16(50).54-68
قاسمی تادوانی، رحیم (1392). بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی با پیشرفت تحصیلی و خلاقیت در دانشجویان علوم پزشکی شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان تهران.
قره، محمد علی. رئیسی، میترا (1395). ارتباط بین مهارت‌های ارتباطی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در ادارة کل ورزش و جوانان استان ایلام. فصلنامه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. 4 (13).98-124
مرتضوی، سعید و مهربان، حمید (1393). بررسی رابطۀ بین مهارت ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران. مجلۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، 2(6).12-19
نظری، رسول. امامی نسب، فاطمه. یکتایار، مظفر (1394). رابطۀ مهارت‌های ارتباطی با مهارت‌های مدیریتی و اثر آن بر فرهنگ سازمانی سازمان‌های ورزشی: مدل معادلات ساختاری. مجله مطالعات مدیریت ورزشی. 29. 138-117.
وکیلی، نجمه، صارمی، شهرزاد. (1395). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی در معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران. نوآوری‌های مدیریت آموزشی. 11(1).99-110
یوسفی، امیر (1395). بررسی موانع ارتباطی موجود میان دبیران و مدیران از دیدگاه دبیران مدارس راهنمایی شهرستان قم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
Bambacas, M., Patrickson, M (2018). Interpersonal communication skills that enhance organisational commitment.  Journal of Communication Management. 12(1): 15-23.
Barrick ,M,& mount , m (2016).The big five personality dimensions and job perfor mance : A meta –analysis. Journal of personality psychology , 44, 1-26.
Carrol, G. (2017). Culture, organizational learning and selected employee background variables in small-size business enterprises. Journal of European Industrial Training, 2(31), 21 -32.
Crawford, C. B(2015), Effects of transformational leadership and organizational position on knowledge management, Journal of Knowledge Management, vol. 9, no. 6.
Da Silva, R., Rosa Veloso, E., Nelmi Trevisan, S., Souza Dutra, J (2018). The Relationship between Communication and Commitment in Or ganizations. Rev. Adm. UFSM, Santa Maria, 11(1) 102-116.
Jaeger, M, Adair. D (2016). Organisational culture of construction project managers in the GCcountries. Engineering, Construction and Architectural Management. 31( 5), 461-473.
Karahanna, E. Evaristo, J. Srit, M (2015) Level of Culture and Individual Behavior: An Integrative Perspective. http://www.igi-global.com/chapter/levelsculture- individual-behavior/4560. 16. July.
Malhotra, N., Mukherjee, A. (2014). "The relative influence of organizational commitment and job satisfaction on service quality of customer- contact employees in banking call centers". Journal of Service Marketing, 18, pp: 162-174.
Maribeth G. Buenviaje & Genny P. Morcilla & Rey FernanRefozar & Julia A. Macalalad & Jake M. Laguador, 2016. "Role of Effective Communication in the Organizational Commitment and Employee Behavior as Input to Human Resource Management," Quarterly Journal of Business Studies, Research Academy of Social Sciences, vol. 2(4), pages 193-200.
Zehir, C., Muceldili, B., & Zehir, S (2019). The Moderating Effect of Ethical Climate on the Relationship between Job Satisfaction and Organizational Commitment: Evidence from Large Companies in Turkey. Social and Behavioral Sciences, Vol. 58, pp. 734 – 743.