اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی صفیان

مدیریت استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

safian.mehdigmail.com

اعضای هیات تحریریه

علی اصغر پورعزت

مدیریت دولتی استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

pourezzatut.ac.ir

غلامرضا گودرزی

مدیریت صنعتی استاد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

rgodarziyahoo.com

علی محمد احمدوند

مدیریت راهبردی استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان کی، ایوانکی، ایران.

a.ahmadvandeyc.ac.ir

مهدی غضنفری

مدیریت سیستم استاد، گروه تولیدصنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

mehdiiust.ac.ir

حمیدرضا فرتوک‌زاده

مدیریت سیستم دانشیار، دانشکده مدیریت و صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

hr.fartokzadehgmail.com

غلامحسین نیکوکار

مدیریت سیستم استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

ghnikookarchmail.ir

حسن دانایی فرد

مدیریت دولتی استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

hdanaeemodares.ac.ir

وجه الله قربانی زاده

مدیریت سیستم دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

v.ghorbanizadehatu.ac.ir

میر سامان پیشوایی

مهندسی سیستم دانشیار گروه مهندسی سیستم‌ و زنجیره تأمین، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

pishvaee1iust.ac.ir

رضا بابازاده

مهندسی صنایع دانشیار گروه مهندسی صنایع- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/ babazadeh
r.babazadehurmia.ac.ir

h-index: 15  

دبیر تخصصی

محسن میری

مدیریت دولتی، گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

m.mirigmail.com

سعید ضرغامی

مدیریت صنعتی _تحقیق در عملیات دانشکده مدیریت _ مرکز اشراف و مدیریت عملکرد

kpszarghamiihu.ac.ir
09355938743

سردبیر

غلامحسین نیکوکار

استاد، دانشگاه امام حسین (ع)

s.zarghamiatu.ac.ir