نویسنده = سارا سادات مرتضوی راوری
آسیب‌شناسی نظام نوآوری صنعت نفت ایران مبتنی‌بر تحلیل کارکردی ـ نهادی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 127-155

رضا پاینده؛ سارا سادات مرتضوی راوری