دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-175 (فصلنامه زمستان) 
ارائه مدل ساختاری تفسیری استراتژی‌های رونق تولید در صنایع ایران

صفحه 141-166

محسن بیژن؛ محمود دهقان نیری؛ محسن میری؛ صادق حسنی مقدم